Categorieën

  • Zonneboilers
  • Warmtepompen
  • Zonnepanelen
  • LED Verlichting
  • Super Deals
Foto

Download algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'RB Trading Company': de eenmanszaak 'Ruan Bijvang Trading Company.', gevestigd te Dalfsen aan het adres Jachthuisweg 2A 7722 PL,  die onder meer handelt onder de handelsnaam: Ruan Bijvang Trading Company;
'Klant': een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie RB Trading Company een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; 'Dienst(en)': de ingevolge de tussen RB Trading Company en de Klant gesloten overeenkomst door RB Trading Company te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen; 
'Aanbod': elk door RB Trading Company aan de Klant via electronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst; 
'Overeenkomst': elke tussen RB Trading Company en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan RB Trading Company gehouden is één of meer Diensten te leveren;  
'Algemene Voorwaarden': de onderhavige door RB Trading Company gehanteerde algemene voorwaarden;
'Code': een combinatie van gebruikersnummer en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen; 
Retournummer: een combinatie van letters en/of  cijfers die door RB Trading Company wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen RB Trading Company en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2 

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen RB Trading Company en de Klant zijn overeengekomen.

2.3 

Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Opdracht

3.1 

De Klant is ten opzichte van RB Trading Company volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2 

Bij het plaatsen van een opdracht bij RB Trading Company dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door RB Trading Company geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. RB Trading Company kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. RB Trading Company is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3 

RB Trading Company is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. RB Trading Company is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

3.4 

In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan RB Trading Company schade lijdt, dient de Klant RB Trading Company hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, RB Trading Company onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1. 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door RB Trading Company verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2

Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3. 

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat RB Trading Company de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat RB Trading Company de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4.

De orderbevestiging van RB Trading Company is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.
Artikel 5 Prijs

5.1

Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro's en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2

De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is RB Trading Company gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor RB Trading Company al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door RB Trading Company aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Levering

7.1 Kosten

RB Trading Company levert af magazijn Dalfsen, inclusief verpakking voorzover het geen bulk artikel betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

7.2 Deellevering

Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door RB Trading Company aan de Klant per deellevering verzend-/orderkosten kosten in rekening worden gebracht.

7.3 Verpakking 

RB Trading Company heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

7.4 Leveringstermijnen, overmacht

Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door RB Trading Company aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan RB Trading Company door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door RB Trading Company wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan RB Trading Company (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij RB Trading Company, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven RB Trading Company het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.
RB Trading Company heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

7.5 Gebreken, transportschade 

De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade RB Trading Company binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van RB Trading Company beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door RB Trading Company geaccepteerd.

Artikel 8 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 9 Betaling, vertraging in de betaling

9.1 Betaling

Behoudens in het geval van contante verkoop, Ideal betaling, vooruitbetaling of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop RB Trading Company de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

9.2 Vertraging in de betaling

In geval van schuldenaarsverzuim brengt RB Trading Company meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer RB Trading Company andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft RB Trading Company het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door RB Trading Company betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van RB Trading Company op Klant, wordt RB Trading Company de volgende bescherming geboden: RB Trading Company behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien de (mede-) eigendom van RB Trading Company door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op RB Trading Company overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van RB Trading Company.
Indien de (mede-) eigendom van RB Trading Company door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op RB Trading Company overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van RB Trading Company.
Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant RB Trading Company daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van RB Trading Company te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop RB Trading Company eigendomsvoorbehoud rust dient RB Trading Company onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft RB Trading Company het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.
Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van RB Trading Company, evenals de verpanding door RB Trading Company van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden RB Trading Company ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door RB Trading Company aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan RB Trading Company overgedragen.
In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van RB Trading Company, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door RB Trading Company geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens RB Trading Company nakomt.

Artikel 11 Garantie

RB Trading Company staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.1 Garantie

Met betrekking tot producten van derden is RB Trading Company tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

11.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen

RB Trading Company verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11.3 Garantie op basis van carry-in

De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door RB Trading Company op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires en handleidingen.

11.4 Retour nummer

Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door RB Trading Company geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd Retour nummer en, voor zover van toepassing, met door v in rekening gebrachte onderzoekskosten danwel reparatiekosten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van RB Trading Company.
Iedere aansprakelijkheid van RB Trading Company wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van RB Trading Company is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.
De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 13 Adviezen, aanwijzingen en informatie

RB Trading Company sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door RB Trading Company geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 14 Herroepingsrecht

14.1 

De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten.

14.2 

De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 10e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van RB Trading Company te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

14.3

Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt RB Trading Company zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.

Artikel 15 Bescherming persoonsgegevens

RB Trading Company deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen RB Trading Company en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van RB Trading Company, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Dalfsen de plaats van nakoming. RB Trading Company behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief